Гипсокартон и окачен таван

11. Какви условия трябва да се изпълнят, за да се осигури адекватна пожарозащита?

Плоскости за пожарозащита

Плочи на гипсова основа, които спадат към негоримите материали:

• GKF – гипсокартон със стъклени влакна , армиращи гипсовата сърцевина, специална обработка на картонената обвивка.

• Fireboard – армирана с гипсови влакна специално закалена гипсова сърцевина и двустранна обвивка от стъклен воал.

• Vidiwall и Vidifloor – гипсофазерни плоскости с обработка на целулозните примеси и импрегниране на повърхностите.

Кнауф разработи и изпита системи за пожарозащитни преградни стени, шахтови стени и предстенни обшивки, тавани за пожарозащита съответно отдолу, отгоре и при двата вида пожарно натоварване, обшивки на метални и дървени греди и колони, осигуряващи съответната граница на пожароустойчивост, ревизионни клапи за стени и тавани, каси за врати др.

Изисквания, които трябва да се спазят за запазване качествата на плоскостите.

За да се осигури необходимата защита от пожар е необходимо да се спазят следните условия:

• предписаният брой слоеве и вид на плоскостите да бъдат изпълнени, както и разстоянията между носещите профили;
• трябва да се използват точно определения вид на носещите, окачващи и скрепителни профили и материали като метални анкери при тавани, нониус окачвачи при някои окачвания и др.;
• спазване изискванията при оформянето и уплътнението на фугите – в т.ч. деформационните и дилатационни фуги, продължаване на работните фуги от конструкцията върху преградните стени;
• специално внимание при оформяне на контактната зона стена-таван респективно стена-под с твърда фуга по детайл;
• металните щендерни профили трябва да се обшиват от всички страни с гипскартонена или гипсфазерна ивици и/или стъклена вата;
• при наличие на отвори, остъклявания и преминаване на комуникационни разводки, трябва да се изпобзват съответните уплътнения и фугопълнители, целта е избягване на топлинни мостове и слаби места;
• трябва да се използват на изолационни вати с точка на топене по-висока от 1000оС, когато стените са с по-голяма плътност, при кутии, ключове и др. – минималната дебелина на изолационния материал – 30 мм;
• наложително строго съблюдаване на максимално допустимите височини на стените – в зависимост от предназначението на помещенията – за масово събиране на хора, както и при голяма денивелация на ниво подова конструкция.
• комплектоване на системите преградни стени и тавани със съответните ревизионни клапи с граница на пожароустойчивост, съответстващи на тези на стените и таваните.